ඔබන්න පිට වීම වසා දැමීමට

111
2

හොඳ ගඩොල් කපන්නෙකු කුලියට ගන්නේ කෙසේද? නිවසක් තැනීමට හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අදහස් කරන ඕනෑම අයෙකුගේ යහපැවැත්ම අපේක්ෂා කරයි ...